Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Chớm Thu_Allen,TX_September 2014

CHẬM*

Lá chuyển màu! Thu! Trời đất thở!
Hoa tàn! Bướm vẫy cánh! Đu đưa!
Ai đẩy chân ta về xứ lạ?
Ngập ngừng chậm bước! Nhớ ngày xưa!

Anh Tú
9.11.2014

Gỡ mối trùng vây ngoi ngóp thở
Trở về e ấp bóng chiều đưa
Có nghĩa mùa đang đơm kết trái
Hạt hồn nhiên nhú vẫn như xưa.

Hồng Băng

*Nhấp chuột chữ ĐOẠN sẽ được đến trang Blog của Hồng Băng