Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Hí Trường


Bão tố ba đào khắp bốn phương
Điêu linh khổ nạn lắm đau thương
Hiền lương gánh chịu nhiều thua thiệt
Hung ác gây ra lắm nhiễu nhương
Bác Ái chúa Trời từng dạy bảo
Từ Bi đức Phật đã nêu gương
Người đời ít kẻ tu tâm tánh
Thế giới ngàn năm cuộc hí trường!

Anh Tú
July 3, 2015