Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015


*Sóng Và Nước*

Chỉ là một đợt sóng xô
Gió dừng nước chảy lững lờ … yêu thương.
Biết đời là cõi vô thường
Hãy bình tâm vượt con đường trần ai!

Anh Tú
4/tháng hai/2015
*Tặng Phú Thạnh