Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017


CHÀO BIỂN ĐÔNG

Biển Đông nắng sớm lung linh
Nhấp nhô làn sóng đậm tình Âu Cơ
Tự ngàn xưa mãi đến giờ
Lịch sử ghi dấu biển bờ Việt Nam
Đừng hòng lũ giặc tham lam
Rắp tâm xâm lấn bạo tàn cướp đi.
Quyết tâm từng tấc từng li
Con Hồng cháu Lạc sá gì máu xương
Giữ gìn toàn vẹn quê hương
Để không hổ thẹn tổ đường Hùng Vương!

Anh Tú
May 22, 2014