Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Cho Nhau*
 Chiều chiều ra đứng ngõ sau**
Nhớ ngày tháng cũ ruột đau chín chiều
Bởi chia tay… cảnh quạnh hiu
Tim lòng se thắt tiêu điều đời ta!

Mình ơi! Mình ở lại nhà
Đến nay phần số phải xa nhau rồi.
Mình ơi! Hãy nén bồi hồi
Kiếp người sinh tử chia đôi lẽ thường!

Mặc dầu hai ngả Sâm Thương
Tình chung cùng giữ trọn đường duyên tơ
Gặp nhau đôi lúc trong mơ
Mở lòng dệt chữ... bài thơ cho mình!

Anh Tú
March 14, 2016
*Nhân đọc một bài thơ của bạn.
**Một chút ca dao.

Họa:

HẸN ƯỚC

Thôi thì hẹn lại kiếp sau
Mình ơi! Hãy nén niềm đau mỗi chiều
Bởi mình số kiếp quạnh hiu
Chớ than trách phận tiêu điều lòng ta!

Mình ơi! Ta phải vắng nhà
Ngày vui một thuở đã xa mất rồi
Vấn vương một kiếp luân hồi
Cũng đành chia biệt ngăn đôi lẽ thường!

Cho dù chín nhớ mười thương
Thì ta vẫn rẽ hai đường duyên tơ
Còn chăng trong những giấc mơ
Ta về dệt tiếp vần thơ cho mình!

My Nguyen
15/3/2016


Lá xanh lìa cành
Sương vương hạt lệ
Mong manh

Anh Tú
NHA
2013